1. Pressure Regulator with Gauge
  2. 47mm Filter Holder
  3. Membrane Disc
  4. Valve, tube and fitting

น้ำดิบ ก่อนเข้า ระบบ Reverse Osmosis ควรมีลักษณะที่ใส สะอาด และมีคุณภาพที่เหมาะสม เพื่อยืดอายุการใช้งานของ RO Membrane

SDI เป็นหนึ่งใน Parameter ที่สำคัญที่จะบอกได้ว่า น้ำดิบก่อนเข้าระบบ Reverse Osmosis นั้น มีค่าที่เหมาะสมหรือไม่

SDI หรือ Slit Desnity Index คือ ค่าดัชนีสารแขวนลอยที่อยู่ในน้ำ ซึ่งค่านี้จะเป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มของการอุดตันของ RO Membrane ดังนั้น ค่า SDI จึงเป็นค่าที่ควรควบคุม เพื่อให้ ระบบ RO system สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งานของ RO Membrane

“MAY” SDI Test kit จึงได้ถูกออกแบบมา เพื่อทำการวัดค่าสารแขวนลอยที่อยู่ในน้ำ โดย วัดจาก การลดลงของ Flow Rate ของน้ำที่ไหลผ่านเนื้อเยื่อ Membrane ที่มีรูพรุน ประมาณ 0.45 µm ซึ่งวิธีการวัด SDI แบบนี้เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM Method 4189-95

  1. Graduated cylinder, 500 ml, polypropylene, graduation ml, for SDI testing
  2. Stopwatch for SDI testing, 0.2-second increments
 

SDI Test kit

  • SDI Test kit
    0.00 ฿
    0.00 ฿