Preventive Maintenance หรือ PM เป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการดูแลรักษาเครื่องจักรก่อนที่เครื่องจักรจะเกิดการชำรุดหรือเสียหาย

    เป้าหมายหลักของการทำ Preventive Maintenance คือยืดอายุการทำงานของระบบโดยลดอัตราการเกิดความเสียหายโดยทำการป้องกันซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ก่อนที่จะเกิดการชำรุดเพื่อให้ระบบสามารถดำเนินการได้อย่างปกติ

    งาน Preventive Maintenance ในระบบ Water Treatment จะประกอบไปด้วยการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างเช่นปั๊มวาล์ว, ปรับแต่งค่าให้เหมาะกับระบบ, ทำความสะอาดทั่วไป, ดูดฝุ่นที่ตู้ไฟ, เปลี่ยนสารหล่อลื่น, อัดจารบีที่ปั๊ม, ตรวจสอบระบบไฟฟ้า, ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวัด (Instrument) รวมไปถึงเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างเมื่อถึงเวลา (เช่นลูกปืนปั๊ม, Cartridge Filter) โดยจะเน้นที่อุปกรณ์ที่มีโอกาสชำรุดและทำการแก้ไขก่อนที่จะเกิดความเสียหายกับระบบโดยรวม

 

  1. สามารถลดอัตราความสูญเสียที่เกิดจากระบบหยุดทำงานได้เนื่องจากเครื่องจักรมีการดูแลรักษาให้สามารถทำงานได้อย่างปกติ
  2. ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรเนื่องจากเครื่องจักรได้รับการดูแลอย่างถูกวิธี
  3. วางแผนได้ง่ายเนื่องจากสามารถวางแผนล่วงหน้าได้นานทำให้สามารถใช้ระบบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
  4. ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระบบโดยรวมเนื่องจากสามารถลดอัตราการเสียหายของอุปกรณ์ราคาแพงได้ 

โดยปกติแล้วการทำ Preventive Maintenance ควรดำเนินการโดยประมาณทุก 3 เดือน